Kringritueel

Jaarlijks terugkerend Kringritueel

Het Kringritueel is een jaarlijks terugkerend ritueel dat bestaat uit het uittrederitueel en het intrederitueel. Je deelname aan de kring is op die manier een jaarlijks genomen besluit, (steeds) voor de periode van één jaar.

Tijdens het uittrederitueel overhandigen alle kringleden van het dan voorbije kringjaar hun lint, dat symbool staat voor het lidmaatschap van de kring, aan hun leraar Hans Knibbe.

Ieder kringlid heeft voor één jaar een lint uitgereikt gekregen waarop een stukje van de tekst zoals je die hieronder kunt lezen. Deze linten worden op de juiste plek in een kader gehangen waardoor, als ieder zijn lint van het afgelopen jaar heeft overhandigd aan Hans, de tekst weer compleet is geworden. Het is een belangrijk erend gebaar dat iedereen zijn lint aan het eind van het kringjaar ritueel teruggeeft. Als je intreedt, committeer je je hieraan.

kringritueel

Daarna volgt het intrederitueel voor het nieuwe kringjaar. Iedereen die gekozen heeft om opnieuw of voor het eerst in te treden in de Zijnskring en aan de intredevoorwaarden voldoet, neemt hieraan deel. Alle intreders ontvangen als symbool voor het kringlid zijn, van Hans een ‘nieuw’ lint met daarop een stukje van de tekst zoals die hieronder is afgebeeld. Dit lint blijft een jaar lang bij het betreffende kringlid. Om het commitment te bekrachtigen en te herinneren reciteren allen die zijn ingetreden gezamenlijk de geloftes.

Het kringritueel is ook toegankelijk voor mensen die niet zelf in- of uittreden, maar wel getuige willen zijn van deze betekenisvolle en feestelijke stap.

Overweeg je lidmaatschap en heb je vragen neem dan contact op met Ria Rozendaal:riarozendaal@gmail.com

Datum kringritueel

Voor info over aanmelden, ga naar data & contact.